ในหลวงร.10 เสด็จพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์เป็นสมเด็จพระสังฆราชองที่ 20 นะพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราช วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 พระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกอบการพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวังโดยมีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่เจ้าคณะภาคและเจ้าคณะจังหวัดต่างๆเข้าร่วมในพิธี โดยเมื่อเวลา 18:00 น.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชฉัดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาในพระบรมมหาราชวังสนิทเข้าพระอุโบสถทรงประเคนผ้าไตรพระสงฆ์ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคมเมื่อพระสงฆ์ออกไปครองผ้าเสร็จแล้วกลับเข้ามานั่งยังอาสน์สงฆ์ตามลำดับ เมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายเครื่องสมณศักดิ์แด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสงฆ์ปริณายกและส่งประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ในสังฆมณฑลลำดับแล้วส่งหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก

จบแล้วสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปประทับ ณ อาสน์สงฆ์กลางพระอุโบสถพระมหาเถรฝ่ายคณะธรรมยุต และฝ่ายมหานิกายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประธานองคมนตรีนายกรัฐมนตรีประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติประธานศาลฎีกาถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกแล้วสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ออกจากพระอุโบสถทางพระทวารกลาง ส่งรับเครื่องสักการะของบรรพชิตญวณ และจีนส่วนพระสงฆ์นอกนั้นออกจากพระอุโบสถสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินกลับ